Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. De praktijk wordt uitgeoefend door mr. M.P.J.W.M. Govers handelend onder de naam Advocatenkantoor Govers.

b. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van alle voor Advocatenkantoor Govers werkzame personen, daaronder begrepen vroegere medewerkers alsmede hun eventuele erfgenamen voorzover deze aansprakelijk worden gehouden op een tijdstip dat zij niet meer voor Advocatenkantoor Govers werkzaam zijn, alsook ten behoeve van alle personen die bij een uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Govers worden ingeschakeld.

c. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Advocatenkantoor Govers en haar opdrachtgevers alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 2 De opdracht

a. Opdrachten zullen uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de door Advocatenkantoor Govers verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens Advocatenkantoor Govers ontlenen.

b. Het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Inschakeling van derden door Advocatenkantoor Govers

Het inschakelen door Advocatenkantoor Govers van derden zal, voorzover mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever. Advocatenkantoor Govers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden aansprakelijkheid in verband met de door hen te verrichten werkzaamheden willen beperken dan is Advocatenkantoor Govers middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, gemachtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te accepteren.

Artikel 4 Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Govers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Govers wordt betaald, vermeerderd met het eigen risico dat Advocatenkantoor Govers in verband met die verzekering draagt. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Govers in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief overige kosten.

Artikel 5 Het honorarium

Het honorarium kan worden bepaald aan de hand van een drietal elementen, te weten:

a. het afgesproken uurtarief;

b. het aantal aan de zaak bestede uren. Op verzoek van de cliënt worden tussentijdse urenverantwoordingen kosteloos toegezonden;

c. Er zal worden onderzocht of de opdrachtgever in aanmerking komt voor door de Nederlandse Staat gefinancierde rechtshulp. Mocht het verzoek daartoe door de Raad voor Rechtsbijstand worden afgewezen, dan zal volgens het vooraf afgesproken uurtarief rechtshulp worden verleend. Ingeval van gefinancierde rechtshulp vindt er, overeenkomstig artikel 34 g Wet op de Rechtsbijstand, behoudens bij straf- en vreemdelingenzaken, een resultaatsbeoordeling plaats.

Indien de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging om deze reden intrekt, geldt het vooraf afgesproken uurtarief over de verrichtte werkzaamheden. Indien bij de (definitieve) vaststelling door de Raad voor Rechtsbijstand (achteraf) blijkt dat er geen recht bestaat op gefinancierde rechtshulp, dan zal het overeengekomen uurtarief gelden over alle verrichte werkzaamheden, eventueel verminderd met het bedrag dat de opdrachtgever aan de Raad voor Rechtsbijstand verschuldigd is en dat Advocatenkantoor Govers ontvangen heeft van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Artikel 6 Tussentijdse en/of einddeclaratie

Afhankelijk van het verloop van de zaak kan de advocaat er voor kiezen om een voorschot, tussentijdse- of een einddeclaratie op te stellen. Deze declaraties zijn voorzien van een specificatie. Bij deze declaraties geldt een betalingstermijn van zeven dagen. Betaling van voorschotten/declaraties dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de daartoe gestelde betalingstermijnen.

Artikel 7 Voorschot

Advocatenkantoor Govers behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden aan te vangen na ontvangst van het in rekening gebrachte voorschotbedrag. De betalingstermijn van een voorschotnota bedraagt drie dagen. Er kunnen tweede en opvolgende voorschotnota’s in rekening gebracht worden.

Artikel 8 Verschotten

Naast het honorarium worden zogenaamde verschotten in rekening gebracht. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven zoals deurwaarderskosten, griffierechten, uittrekselkosten, vertaalkosten, kosten van getuigen/deskundigen, eventuele reis- en verblijfskosten, enzovoort. In gevallen waarbij door de wet vereiste inschakeling van een procureur in een ander arrondissement plaatsvindt, wordt het zogenaamde procureurssalaris, te vermeerderen met BTW eveneens in rekening gebracht. Een en ander tenzij er wordt gewerkt op basis van gefinancierde rechtshulp, en deze kosten onder de vergoeding daarvan vallen.

Artikel 9 Te late betaling

a. Bij niet tijdige betaling wordt aanspraak gemaakt op een vertragingsrente van 1,5% per maand. Tevens wordt alsdan aanspraak gemaakt op een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Dit bedrag is gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, te vermeerderen met genoemde vertragingsrente.

b. Indien een voorschotnota en/of een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd zonder ingebrekestelling en/of sommatie zijn/haar werkzaamheden te staken totdat volledige betaling is ontvangen. Eventuele gevolgen van het staken van de werkzaamheden komen geheel voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 10 Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Advocatenkantoor Govers teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.

Artikel 11 Derdengelden

Gelden die Advocatenkantoor Govers ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Govers en Advocatenkantoor Sarrari waarbij het beheer wordt gedaan zoals vermeld in de statuten van de stichting.

Artikel 12 Toepasselijkheid klachten- en geschillenregeling advocatuur

Klachten worden afgewikkeld conform de interne klachtenregeling

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhoudingen tussen Advocatenkantoor Govers en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Advocatenkantoor Govers en haar opdrachtgevers. De bevoegde rechter is de rechter in het arrondissement van Advocatenkantoor Govers.

Nieuws

Geen bewijs: jongeren vrijgesproken van groepsverkrachting

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zeven Tilburgse jongeren die als verdachten terechtstonden voor groepsverkrachting van een toen 23-jarige vrouw vrijgesproken. De jongeren, die destijds allemaal minderjarig waren, moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor seksuele handelingen die plaatsvonden in 2016 en 2017. De rechtbankheeft niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van verkrachting. Hiervoor is geen wettig en overtuigend bewijs gevonden.

ECLI:NL:RBZWB:2019:622

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Geen-bewijs-jongeren-vrijgesproken-van-groepsverkrachting.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Nieuws-van-de-rechtbank-Zeeland-West-Brabant

zie ook

https://www.ad.nl/binnenland/tieners-vrijgesproken-van-verkrachting-geestelijk-beperkte-vrouw-ondanks-filmpjes~a18ee95f/

Lees verder

Uitspraak Raad van State over de positie van Gülenisten in Turkije

13 februari 2019:

De staatssecretaris heeft ondeugdelijk gemotiveerd dat Gülenisten in Turkije niet systematisch strafrechtelijk worden vervolgd en alleen al daarom ook niet als groep het risico lopen op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM.

 

ECLI:NL:RVS:2019:377

Zie ook:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4609961/turkse-asielzoekers-hebben-hoop-na-uitspraak

 

Lees verder

Bereikbaarheid

Wegens een technische storing zijn wij vanaf woensdagmiddag 8 november 2017 tot en met zaterdagochtend 11 november 2017 mogelijk niet, dan wel slecht bereikbaar via telefoon en fax. KPN werkt aan dit probleem en hoopt dit uiterlijk zaterdagochtend 11 november 2017 te hebben opgelost. Onze excuses voor dit ongemak.

Uiteraard zijn wij in deze periode bereikbaar op de bij u bekende mobiele telefoonnummers.

Lees verder