Privacyverklaring

Privacyverklaring

Advocatenkantoor Govers, gevestigd te (5046 AC) Tilburg aan de Ringbaan-Noord 62, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens kunt u ons bereiken via info@advocatenkantoorgovers.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Advocatenkantoor Govers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • BSN-nummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Parketnummers
 • Justitiële documentatie
 • Foto’s/camerabeelden
 • Gegevens over gezondheid
 • Overige (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier, waaronder begrepen een eventueel verstrekt toelichting op een (contact)verzoek
 • (Geanonimiseerde) gegevens over uw activiteiten op onze website (ten behoeve van Google Analytics)
 • (Geanonimiseerde) gegevens omtrent internetbrowser en apparaat type

Het is de gebruikers van onze website niet toegestaan om via het online formulier gevoelige informatie met ons te delen (waaronder ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijk gedrag). Indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor een goede zaaksbehandeling wordt verzocht deze gegevens te delen in een persoonlijk (telefoon)gesprek.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@advocatenkantoorgovers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Advocatenkantoor Govers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om in staat te zijn contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verzoek, vraag of opdracht;
 • Om in staat te zijn om de kans van slagen van een gewenste procedure te kunnen inschatten;
 • Om in staat te zijn om voor u onze diensten te verrichten.
 • Om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • Om te voldoen aan een gerechtvaardigd belang.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Advocatenkantoor Govers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocaten in de Praktijk) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Advocatenkantoor Govers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de in de advocatuur gebruikelijke bewaartermijnen. Deze bedragen minimaal 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Govers verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Advocatenkantoor Govers gebruikt op haar website(s) geen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Govers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advocatenkantoorgovers.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Advocatenkantoor Govers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Advocatenkantoor Govers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@advocatenkantoorgovers.nl.

Nieuws

Geen bewijs: jongeren vrijgesproken van groepsverkrachting

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zeven Tilburgse jongeren die als verdachten terechtstonden voor groepsverkrachting van een toen 23-jarige vrouw vrijgesproken. De jongeren, die destijds allemaal minderjarig waren, moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor seksuele handelingen die plaatsvonden in 2016 en 2017. De rechtbankheeft niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van verkrachting. Hiervoor is geen wettig en overtuigend bewijs gevonden.

ECLI:NL:RBZWB:2019:622

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Geen-bewijs-jongeren-vrijgesproken-van-groepsverkrachting.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Nieuws-van-de-rechtbank-Zeeland-West-Brabant

zie ook

https://www.ad.nl/binnenland/tieners-vrijgesproken-van-verkrachting-geestelijk-beperkte-vrouw-ondanks-filmpjes~a18ee95f/

Lees verder

Uitspraak Raad van State over de positie van Gülenisten in Turkije

13 februari 2019:

De staatssecretaris heeft ondeugdelijk gemotiveerd dat Gülenisten in Turkije niet systematisch strafrechtelijk worden vervolgd en alleen al daarom ook niet als groep het risico lopen op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM.

 

ECLI:NL:RVS:2019:377

Zie ook:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4609961/turkse-asielzoekers-hebben-hoop-na-uitspraak

 

Lees verder

Relevant arrest Hoge Raad 22 december 2015: recht op bijstand bij het politieverhoor nu ook voor volwassenen

De Hoge Raad scherpt de regels betreffende het recht op rechtsbijstand aan: verdachte heeft recht op bijstand van een raadsman tijdens zijn eerste verhoor, alsmede de daarop volgende verhoren door de politie, behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken. De Hoge Raad gaat in op de rechtsgevolgen van het niet naleven van deze regel en gaat ervan uit dat m.i.v. 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een verdachte recht heeft op rechtsbijstand tijdens zijn verhoor door de politie.

De rechtsgevolgen zijn mogelijke uitsluiting van de verklaring van het bewijs, strafvermindering dan wel de enkele constatering van het vormverzuim.

Wenst u meer informatie over deze ontwikkelingen, neem dan contact met ons op. Uiteraard staan wij u graag bij tijdens uw verhoor.

 

Lees verder